Reklamacje i procedura reklamacyjna

REKLAMACJE

 

  1. W celu złożenia reklamacji, Kupujący powinien przesłać wadliwą na adres Sprzedawcy, w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej przewozu.
  2. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej Kupujący powinien dołączyć opis reklamacji wypełniając formularz reklamacji do pobrania na tej stronie w którym zawrze wady rzeczy, datę wystąpienia wady, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu, a jeżeli żądanie wiąże się z odesłaniem rzeczy - adres zamieszkania.
  3. Sprzedawca powiadomi Klienta o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu reklamacji w ciągu 14 dni od jej wpływu do Sprzedawcy..
  4. Kontakt z działem reklamacji: bikeovo@bikeovo.pl, telefon: 883338879
  5. Reklamowane produkty prosimy wysyłać na adres: Bikeovo, ul. Krakowska 180 lok. K4, 52-015 Wrocław
  6. Aby poprawnie złozyć reklamację prosimy o wypełnienie poniższego formularza i zastosowanie się otrzymanych wiadomości.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Bikeovo Joanna Witczak

ul. Krakowska 180 lok. K4

52-015 Wrocław

+48 883338879

bikeovo@bikeovo.pl

…………………………., dnia ……………………………………………

 

Imię i nazwisko Klienta(-ów):

..........................................................................

Adres Klienta (-ów)

..........................................................................

 

Reklamacja towaruNiniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ........................................................

towar:  ................................................................................................................................... jest niezgodny z umową.

Niezgodność towaru z umową polega na:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Niezgodność towaru z umową została stwierdzona w dniu ................................................................... .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta żądam: 

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)
  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 43d ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ................................. (słownie: ………………………………………….)

 .....................................................................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ........................................................................................................ / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie  art.43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …...................................................................... ...................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie  art.43e ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta *


Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą oraz nabyłeś produkt w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z Twoją działalnością gospodarczą, zaznacz właściwą odpowiedź:

 

Oświadczam, że umowa sprzedaży NIE MA dla mnie charakteru zawodowego, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.

 

Oświadczam, że umowa sprzedaży MA dla mnie charakter zawodowy, który w szczególności wynika z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej. 

 

Z poważaniem..................................... 

* niepotrzebne skreślić

 

 

© 2024 BikeOVO | All Rights Reserved