Reklamacje i procedura reklamacyjna

  1. W celu złożenia reklamacji, Kupujący powinien przesłać wadliwą na adres Sprzedawcy, w sposób zapewniający nienaruszalność i bezpieczeństwo jej przewozu.
  2. Celem uproszczenia procedury reklamacyjnej Kupujący powinien dołączyć opis reklamacji wypełniając formularz reklamacji do pobrania tutaj, w którym zawrze wady rzeczy, datę wystąpienia wady, żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji oraz swoje dane kontaktowe, w szczególności numer telefonu, a jeżeli żądanie wiąże się z odesłaniem rzeczy - adres zamieszkania.
  3. Sprzedawca powiadomi Klienta o przyjęciu i sposobie rozpatrzenia, bądź o odrzuceniu reklamacji w ciągu 14 dni od jej wpływu do Sprzedawcy.
  4. Naprawa rzeczy zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie odpowiednim ze względu na charakter i rozmiary wady, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji. Wymiana rzeczy na nową, obniżenie ceny albo zwrot ceny zostaną dokonane w terminie 21 dni od przyjęcia reklamacji. Sprzedawca dokona obniżenia ceny lub zwrotu ceny na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
  5. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru ponosi producent na warunkach oraz przez okres, wskazany w dokumencie gwarancyjnym - karcie gwarancyjnej.
  6. Kontakt z działem reklamacji: reklamacje@bikeovo.pl, telefon: 71 785 15 60
  7. Reklamowane produkty prosimy wysyłać na adres: Bikeovo, ul.Kukuczki 5/1, 50-570 Wrocław

formularz reklamacyjny

Slava Yurthev Copyright